MIFID gedragsregels

MIFID Gedragsregels + belangeconflictenbeleid * 1. Fundamentele gedragsregel MiFID is een Europese beleggingsrichtlijn en is de afkorting voor ďMarkets in Financial Instruments DirectiveĒ. Het loyauteitsbeginsel dat overgenomen werd uit deze richtlijn kan voortaan gezien worden als de overkoepelende gedragsnorm in onze sector. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar zien we erop toe dat we op een loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van onze klanten. Deze regel wordt soms aangeduid als de Ďalgemene zorgplichtí. De Twin Peaks II-wet van 30 juli 2013 voorziet de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels naar de verzekeringssector en zijn van toepassing vanaf 30 april 2014. Informatieverstrekking In het kader van de zorgplicht moeten we informatie inwinnen bij onze cliŽnten. De omvang van die informatie verschilt naargelang van het soort verzekeringsovereenkomst en van de verleende dienst. De regels zijn cumulatief opgebouwd. Bovenop de vereisten die gelden voor alle verzekeringsovereenkomsten, komen specifieke extra vereisten voor spaar- of beleggingsverzekeringen, die, wanneer advies wordt verstrekt over de verschillende specifieke soorten verzekeringsovereenkomsten, bovendien nog verder worden aangevuld. Nummers van de takken en de titulatuur 1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen. Belangenconflictenbeleid Bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten doen zich belangenconflicten voor die de belangen van cliŽnten kunnen schaden. Ze kunnen ontstaan tussen de cliŽnt en verschillende andere partijen: tussen de verzekeringsonderneming en onzelf , of tussen cliŽnten onderling. Voorbeeld: bij de afhandeling van schadedossiers kunnen de belangen van cliŽnten met elkaar in conflict komen. De verzekeringsonderneming mag cliŽnten die goede cliŽnt zijn van de bank die deel uitmaakt van dezelfde groep, geen voorkeursbehandeling geven ten opzichte van andere cliŽnten. Het is onze taak om belangenconflicten te identificeren en situaties omschrijven die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van ťťn of meer van onze cliŽnten worden geschaad. Uitgaande van de regelgeving hebben we enkele algemene situaties uitgewerkt die in aanmerking genomen kunnen worden ēsituatie waarbij we winst kunnen maken of verlies lijden ten koste van de cliŽnt; ēsituatie waarbij we een belang kunnen hebben bij het resultaat van de verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie dat verschilt van het belang van de cliŽnt; ēsituatie waarbij een financiŽle of andere drijfveer om het belang van andere cliŽnten te laten voorgaan op dat van de cliŽnt in kwestie; ēsituatie waarbij we hetzelfde bedrijf uitoefenen als de cliŽnt; Beheer van belangenconflicten Wanneer zich een mogelijk belangenconflict voordoet gaan we eerst na of het belangenconflict ons niet belet om loyaal, billijk en professioneel te handelen tegenover de cliŽnt zelf. Het beheer van belangenconflicten die de belangen van onze cliŽnten kunnen schaden, hebben we enkele maatregelen genomen waarbij de belangen van onze cliŽnten primeert. Volgende maatregelen hebben we ondernomen ēmaatregelen met betrekking tot het afzonderlijk toezicht op personen van wie de hoofdtaak een verhoogd risico op belangenconflicten inhoudt; ēmaatregelen in verband met de verloning van onze medewerkers; ēmaatregelen inzake het bekomen van bepaalde voordelen; ēmaatregelen met betrekking tot de beperking van de informatie-uitwisseling tussen personen die in verschillende hoedanigheden betrokken zijn met belangrijk risico op belangenconflicten; Over belangenconflicten die niet afdoende kunnen worden opgevangen door organisatorische en administratieve maatregelen, is transparantie tegenover de cliŽnten nodig. In vele gevallen zal de situatie echter minder zwart-wit zijn en zal het mogelijk zijn om het belangenconflict op te lossen door afdoende organisatorische maatregelen te nemen. Onze eerste plicht bestaat erin om deze maatregelen te nemen. Pas indien dit onmogelijk blijkt, en in zoverre de Ďfundamentele MiFID-gedragsregelí niet in het gedrang komt, kan transparantie een oplossing bieden. Vergoedingen Teneinde onze beroepsactiviteiten en dienstverlening te kunnen uitoefenen ontvangt ons kantoor een vergoeding voor de gepresteerde diensten. Mogelijke vergoedingen zijn ēVergoedingen betaald door de cliŽnt voor het verstrekken van een verzekeringsbemiddelingsdienst. Als cliŽnt wordt u vooraf op passende wijze geÔnformeerd over de kosten en lasten hieraan verbonden alsook over de betaalwijze van deze kosten en lasten. ēVergoedingen die toelaten of die nodig zijn om verzekeringsbemiddeling mogelijk te maken. Deze vergoedingen zijn ook gekend onder de benaming Ďproper feesí of Ďpassende vergoedingení. Het gaat om vergoedingen die door de dienstverlener worden gestort aan een derde; en die toelaten of nodig zijn om de klant de verzekeringsbemiddelingsdienst te geven die hij heeft gevraagd; en die geen belangenconflict kunnen veroorzaken. Voorbeelden van deze vergoedingen zijn herverzekeringspremies, erelonen van experten op wie u een beroep doet, wettelijke bijdragen, Ö ēVergoedingen die we ontvangen vanwege de verzekeringsonderneming onder de vorm van een deel van de betaalde premie. Deze vergoedingen kunnen eenmalig of regelmatig zijn en op verschillende manieren berekend worden. Meer informatie over de juiste modaliteiten of voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de MeeŻssquare 35, tel. 02/547.58.71 Ė fax. 02/547.59.75 Ė info@ombudsman.as www.ombudsman.as * wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.